Bộ Xây dựng đề xuất ban hành Nghị định quản lý vận hành officetel

Bộ Xây dựng đề xuất ban hành Nghị định quản lý vận hành officetel
Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng cho phép chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ Nghị định quy định về quản lý vận hành officetel.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng nêu những khó khăn, vướng mắc khi nghiên cứu, xây dựng ban hành Thông tư về Quy chế quản lý vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (căn hộ văn phòng hay officetel).

Cụ thể, về cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành, Bộ Xây dựng cho biết, hệ thống pháp luật hiện hành như Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản; Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng chưa có khái niệm, quy định pháp lý về loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn – officetel.

Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Xây dựng không có quy định về nội dung quản lý vận hành căn hộ văn phòng (hoặc công trình xây dựng nói chung) thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Do vậy, việc Bộ Xây dựng xây dựng Thông tư ban hành Quy chế quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng (officetel) là chưa đủ cơ sở pháp lý.

Về lưu trú và quản lý lưu trú, theo Bộ Xây dựng, loại hình công trình căn hộ văn phòng ngoài chức năng sử dụng làm văn phòng còn sử dụng để lưu trú ngắn hạn, việc lưu trú này được hiểu là những người làm việc tại văn phòng đó có thể tạm trú tại căn hộ ngoài thời gian làm việc (khác với dạng văn phòng truyền thống chỉ sử dụng làm văn phòng làm việc). Như vậy, việc lưu trú này là có điều kiện, cần giới hạn về thời gian và phải có cơ chế quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng lợi dụng để sử dụng căn hộ văn phòng thành nhà ở, dẫn tới tình trạng gia tăng dân số, gây quá tải hệ thống hạ tầng đô thị.

Theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì việc hướng dẫn lưu trú, quản lý lưu trú (đối tượng, điều kiện đăng ký lưu trú, đơn vị quản lý lưu trú…) thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an, không thuộc chức năng, thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Về thủ tục hành chính, hiện nay pháp luật về nhà ở mới chỉ có quy định về quản lý sử dụng nhà ở (trong đó có các tòa nhà hỗn hợp gồm căn hộ nhà ở và các công trình dịch vụ khác). Riêng đối với tòa nhà căn hộ văn phòng (không có căn hộ nhà ở) thì chưa có quy định cụ thể.

Do đó, việc ban hành Quy chế quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng phải quy định cụ thể về mô hình quản lý (có cần thiết phải thành lập Ban quản lý/Ban quản trị đối với tòa nhà căn hộ văn phòng hay không? Nếu thành lập thì phải có các quy định cụ thể về: trình tự thủ tục, thời gian, cơ quan giải quyết, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết…).

Theo đó, Quy chế quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng cần phải quy định về thủ tục hành chính. Trong khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Thông tư không được quy định thủ tục hành chính.

Bộ Xây dựng cũng báo cáo Chính phủ đã xin ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và trên cơ sở này, Bộ Xây dựng nhận định việc ban hành quy chế quản lý vận hành Officetel theo hình thức Thông tư là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định của buật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Xây dựng thực hiện theo hướng: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel) theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Sẽ có quy chuẩn về condotel, officetel trong năm 2019

Theo Minh Thư (Infonet)